Regulamin biegu:

1. Cele i założenia zawodów
– Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu;
– Promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;
– Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

2. Organizator
– Rodzinny Park Rozrywki FRAJDA PARK. ul. Golęcińska 27, 60-626 Poznań
tel: 511 238 238, mail: biuro@frajdapark.pl lub tel: 536 012 691, mail: monika@frajdapark.pl

3. Termin i miejsce
– 23. kwietnia 2017, Jezioro Rusałka;
– Rozpoczęcie imprezy godz. 9:00.
– Start pierwszej kategorii nastąpi o godzinie 9:30. Następne kategorie startować będą wg kolejności w odstępach ok. 15 minutowych;
– Trasy biegów prowadzić będą po alejkach parkowych.

4. Zasady uczestnictwa
– W zawodach może wziąć udział dziecko, które:
a. Zostanie zarejestrowane na stronie www.plus-timing.pl lub zostanie zapisane w biurze zawodów;
b. Będzie miało uiszczoną opłatę startową.
– Dzieci zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich
podpisem. Warunkiem dopuszczenia dzieci do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem
osobistym w momencie weryfikacji dziecka w biurze zawodów.

5. Zgłoszenia
– Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej: https://plus-timing.pl/zgloszenia/bieg_po_frajde-2017/;
– Zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej do 20.04.2017 r.), po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane tylko w biurze zawodów;
– Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika imprezy, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi;
– Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

6. Biuro zawodów
– Rodzinny Park Rozrywki FRAJDA PARK. ul. Golęcińska 27
– Biuro zawodów czynne zgodnie z godzinami otwarcia Frajda Parku, a w dniu biegu od 8:00 do 10:30.

7. Opłaty
– Opłata za pakiet startowy – wpisowa wynosi 40 zł;
– Opłaty wpisowej dokonać można poprzez płatności elektroniczne lub w biurze zawodów;
– Opłata wpisowa wniesiona przelewem bankowym do dnia 20.04.2017 wynosi 40 zł. Po tym terminie przyjmowana będzie tylko w biurze zawodów;
– Opłata wpisowa płatna w dniu biegu w biurze zawodów wynosi 50 zł;
– Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

8. Pakiet startowy zawiera:
– Całodniowy darmowy wstęp do Frajda Parku w dniu biegu;
– Numerek startowy;
– Wodę lub inny napój;
– Dokładny pomiar czasu przebiegniętego dystansu;
– Medal za uczestnictwo w biegu.

9. Kategorie i dystans
Dystans biegów dzieci został uzależniony od wieku uczestnika i płci, podzielony na następujące kategorie:
– kat. A – ur. 2014 – 2017 – dystans ok. 150 m
– kat. B – ur. 2011 – 2013 – dystans ok. 200 m
– kat. C – ur. 2008 – 2010 – dystans ok. 400 m
– kat. D – ur. 2005 – 2007 – dystans ok. 800 m
O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje data urodzenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyodrębnienia dwóch biegów w każdej kategorii, osobno: dziewczynek i chłopców.

10. Pomiar czasu
– Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą chipów elektronicznych, mocowanych do buta/sznurowadła;
– Warunkiem prawidłowego pomiaru czasu jest przymocowanie chipów elektronicznych oraz zamieszczenia
numerka startowego z przodu na koszulce.

11. Nagrody
– Każde dziecko które ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal oraz upominki od organizatorów i sponsorów;
– We wszystkich kategoriach dzieci kończące rywalizację na miejscach 1-3 otrzymają medale oraz nagrody rzeczowe;
– Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia nagradzanych miejsc;
– Ceremonia wręczania nagród nastąpi ok. godziny 11.30-12.00.

12. Postanowienia końcowe
– Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
– Bieg jest ubezpieczony przez organizatora;
– Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
– Dzieci startują za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.